logo-luatdainam-trang

Có bắt buộc khai thông tin kế toán trưởng khi lập công ty?

Theo biểu mẫu của thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ghi rõ: “Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 11.5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 11.2” điều này có nghĩa là đối với các doanh nghiệp, công ty mới thành lập phải kê khai thông tin kế toán trưởng. Tuy nhiên, trên thực tế, các doanh nghiệp mới thành lập thường chưa có kế toán vậy đối với các công ty mới thành lập có buộc phải khai thông tin kế toán trưởng hay không?

co-bat-buoc-khai-thong-tin-ke-toan-truong-khi-lap-cong-ty-2

Điều này đã được bà VTH hỏi trên cổng thông tin điện tử chính phủ tại địa chỉ https://nguoidan.chinhphu.vn và được bộ kế hoạch đầu tư trả lời tại địa chỉ http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Co-can-ke-khai-thong-tin-Ke-toan-truong-khi-dang-ky-lap-DN/362050.vgp như sau:

Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp không bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán trong khối Thông tin đăng ký thuế tại Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
Việc cập nhât, bổ sung thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã có Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán theo quy trình quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

co-bat-buoc-khai-thong-tin-ke-toan-truong-khi-lap-cong-ty-3

Như vậy, theo trả lời của Bộ KHĐT thì tất cả các trường hợp thành lập mới không bắt buộc phải kê khai thông tin kế toán trưởng, việc khai thông tin kế toán trưởng tương tự trường hợp doanh nghiệp cập nhật số điện thoại sẽ được thực hiện tại các lần thay đổi đăng ký kinh doanh tiếp theo

Điều 15. Cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
2. Trên cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 7 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, như sau:
b) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 49 đến Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy xác nhận theo quy định tương ứng tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

NHẬN TƯ VẤN

Tin Liên Quan