logo-luatdainam-trang

Khái niệm, đặc điểm công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Về loại hình công ty TNHH một thành viên cũng thuộc loại hình công ty TNHH tuy nhiên có một vài điểm đặc biệt có thể phân biệt với công ty hai thành viên như sau:

Khái niệm công ty tnhh một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Cũng như các loại hình công ty khác, công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp đăng ký kinh doanh

khai-niem-dac-diem-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-2

Đặc điểm công ty tnhh một thành viên

Thời hạn góp vốn của công ty là 90, nếu trong thời gian trên không góp đủ công ty phải làm thủ tục điều chỉnh vốn trong vòng 30 ngày tiếp theo. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm trên phần vốn cam kết góp trước khi công ty làm thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ.

Việc góp vốn điều lệ có thể bằng tiền mặt đối với cá nhân, bắt buộc không dùng tiền mặt đối với chủ sở hữu là tổ chức theo hướng dẫn tại nghị định 222/2013/NĐ-CP và thông tư 09/2015/TT-BTC.

Theo điểm 2.6 khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC): Quy định các khoản chi phí không được trừ:

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

Theo Công văn 727/TCT-CS ngày 3/03/2015 của Tổng cục thuế:

Căn cứ đặc thù của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điêu hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoán chi phí quy định tai tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.

khai-niem-dac-diem-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-3

Cơ cấu tổ chức của công ty tnhh một thành viên

Do tổ chức là chủ sở hữu lựa chọn một trong hai mô hình sau:
– Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;
– Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
Do cá nhân làm chủ sở hữu: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Giảm vốn đối với công ty TNHH một thành viên

Công ty tnhh một thành viên được phép hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

NHẬN TƯ VẤN

Tin Liên Quan