logo-luatdainam-trang

Thành lập công ty luật: điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục

Điều kiện, thủ tục, trình tự, hồ sơ thành lập công ty luật như thế nào? Thành lập công ty luật cần chuẩn bị những gì?

thanh-lap-cong-ty-luat-dieu-kien-ho-so-trinh-tu-thu-tuc-2

Điều kiện thành lập công ty luật

Theo quy định tại khoản 3 điều 32 Luật Luật Sư 2006 (sửa đổi, bổ sung 2012) khi thành lập công ty luật phải đáp ứng hai điều kiện bao gồm:

Điều 32. Hình thức tổ chức hành nghề luật sư, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư
3. Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư:
a) Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật này;
b) Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc.

Lưu ý: Theo quy định tại quyết định 1319/QĐ-BTP ngày 08/05/2018 bộ tư pháp đồng ý bỏ điều kiện “hai năm hành nghề liên tục“. Tuy nhiên, hiện tại do chưa sửa Luật Luật Sư, vì vậy khi thành lập công ty luật vẫn phải đáp ứng điều kiện hai năm theo quy định

Hồ sơ thành lập công ty luật

Hồ sơ thành lập công ty luật theo quy định tại điều 35 Luật Luật Sư 2006 (sửa đổi, bổ sung 2012) như sau:

Điều 35. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
2. Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp. Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư gồm có:
a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất;
b) Dự thảo Điều lệ của công ty luật;
c) Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật;
d) Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

Các nội dung điều lệ công ty luật

Điều lệ công ty luật không có mẫu mà áp dụng theo quy định tại điều 7 thông tư 123/2013/NĐ-CP

Điều 7. Điều lệ công ty luật
Điều lệ công ty luật gồm những nội dung chính sau đây:
1. Tên, địa chỉ trụ sở;
2. Loại hình công ty luật;
3. Lĩnh vực hành nghề;
4. Họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư chủ sở hữu (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc các luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);
5. Quyền và nghĩa vụ của luật sư chủ sở hữu hoặc các luật sư thành viên;
6. Điều kiện và thủ tục tham gia hoặc rút tên khỏi danh sách luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);
7. Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành;
8. Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
9. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm của các luật sư thành viên đối với nghĩa vụ của công ty (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);
10. Các trường hợp tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và thủ tục thanh lý tài sản;
11. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty luật.
Điều lệ công ty luật phải có chữ ký của luật sư chủ sở hữu hoặc của tất cả luật sư thành viên.

thanh-lap-cong-ty-luat-dieu-kien-ho-so-trinh-tu-thu-tuc-3

Trình tự thành lập công ty luật

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Sở Tư Pháp nơi công ty luật dự định thành lập
Bước 2: Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật
Bước 3: Thực hiện khắc dấu và đăng ký mã số thuế cho công ty luật
Bước 4: Công bố thông tin trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập tại báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động hoặc báo chuyên ngành luật trong ba số liên tiếp về các nội dung:
– Tên tổ chức hành nghề luật sư;
– Địa chỉ trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh, văn phòng giao dịch;
– Lĩnh vực hành nghề;
– Họ, tên, địa chỉ, số Chứng chỉ hành nghề luật sư của luật sư là Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật và các thành viên sáng lập khác;
– Số Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động, ngày, tháng, năm cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Thông báo, công bố thông tin thành lập công ty luật

Thông báo về việc thành lập công ty luật với đoàn luật sư theo quy định tại khoản 4 điều 35 Luật luật sư

Điều 35. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
4. Tổ chức hành nghề luật sư được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

Công bố thông tin đăng ký hoạt động (Điều 38)

Điều 38. Công bố nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư phải đăng báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động hoặc báo chuyên ngành luật trong ba số liên tiếp về những nội dung chính sau đây:
a) Tên tổ chức hành nghề luật sư;
b) Địa chỉ trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh, văn phòng giao dịch;
c) Lĩnh vực hành nghề;
d) Họ, tên, địa chỉ, số Chứng chỉ hành nghề luật sư của luật sư là Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật và các thành viên sáng lập khác;
đ) Số Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động, ngày, tháng, năm cấp Giấy đăng ký hoạt động.
2. Trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư phải công bố những nội dung thay đổi đó trong thời hạn và theo phương thức quy định tại khoản 1 Điều này.

NHẬN TƯ VẤN

Tin Liên Quan