logo-luatdainam-trang

Thời điểm ghi nhận thông tin thành viên công ty

Thời điểm ghi nhận thành viên công ty là khi nào? Thời điểm xác định quyền và nghĩa vụ của thành viên trong công ty TNHH?

thoi-diem-ghi-nhan-thong-tin-thanh-vien-cong-ty-2

Ghi nhận thông tin thành viên khi thành lập công ty

Theo quy định tại điều luật doanh nghiệp 2020 thông tin thành viên sẽ được ghi nhận như sau:
– Ghi nhận thông tin thành viên khi cấp đăng ký kinh doanh.
– Nếu quá hạn góp vốn thì thành viên chưa góp không được ghi nhận là thành viên và chịu trách nhiệm tương ứng

Điều 48. Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp
2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.
3. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:
a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;
b) Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;
c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.
4. Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

Xem thêm:

thoi-diem-ghi-nhan-thong-tin-thanh-vien-cong-ty-3

Ghi nhận thông tin thành viên do chuyển nhượng

Theo quy định tại khoản 1 điều 49 và khoản 2 điều 53 luật doanh nghiệp 2020 quy định

Điều 49. Sổ đăng ký thành viên
1. Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 53. Chuyển nhượng phần vốn góp
2. Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

Theo quy định này, các trường hợp thành viên chuyển nhượng hết vẫn được ghi nhận cho tới khi hoàn tất thủ tục cấp ĐKKD mới và được ghi vào sổ đăng ký thành viên. Cụ thể thành viên cũ (đã chuyển nhượng hết theo hợp đồng) vẫn được tham gia cuộc họp hội đồng thành viên và biểu quyết theo phần vốn góp đã được ghi nhận trước đó.

Xem thêm: Biểu quyết trong biên bản họp

Đối với một số trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh kèm theo nội dung chuyển nhượng, khách hàng của LUẬT ĐẠI NAM có thắc mắc về đối tượng ký hồ sơ thì thông bên trên là thông tin hữu ích cho các bạn.

Ví dụ: Trong hồ sơ thay đổi thành viên và tăng vốn do tiếp nhận thành viên mới thì thành viên cũ (đã chuyển nhượng hết) vẫn được quyền họp hội đồng thành viên để thay đổi ĐKKD

NHẬN TƯ VẤN

Tin Liên Quan