logo-luatdainam-trang

Thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Điều lệ công ty chúng tôi theo quy định luật doanh nghiệp 2005 đến nay áp dụng luật doanh nghiệp 2020 đã không còn phù hợp. Hiện nay chúng tôi muốn thay đổi điều lệ thì phải làm gì? Hiện tại chúng tôi đã có một Bản Điều lệ mới hoàn toàn phù hợp với mô hình hoạt động của công ty vậy mình cần phải làm quy trình gì để Bản Điều lệ này được áp dụng vào doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật hiện hành?

thu-tuc-sua-doi-bo-sung-dieu-le-cong-ty-2

Trả lời

Theo khoản 1 điều 24 Luật doanh nghiệp 2020:“1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động”. Như vậy, đối với trường hợp này công ty bạn hoàn toàn có thể thay đổi điều lệ cho phù hợp với quá trình hoạt động của đơn vị. Về quá trình thay đổi điều lệ thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty, tùy từng loại hình công ty mà việc thông qua vấn đề sửa đổi điều lệ sẽ được quy định khác nhau.

Điều 55. Hội đồng thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên)
2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
Điều 76. Quyền của chủ sở hữu công ty (Công ty TNHH một thành viên)
1. Chủ sở hữu công ty là tổ chức có quyền sau đây:
a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
2. Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền sau đây:
a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
Điều 79. Hội đồng thành viên (Công ty TNHH một thành viên)
6. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành.
Điều 138. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (Công ty cổ phần)
2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
Điều 182. Hội đồng thành viên (Công ty hợp danh)
3. Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty. Nếu Điều lệ công ty không quy định thì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh tán thành:
b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

thu-tuc-sua-doi-bo-sung-dieu-le-cong-ty-3

Bước 2: Lập điều lệ sửa đổi bổ sung trong đó đáp ứng các quy định về nội dung điều lệ công ty tại điều 24 luật doanh nghiệp 2020
3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:
a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;
b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

Sau khi thực hiện các công việc trên công ty có thể sử dụng điều lệ mới mà không cần phải thông báo cho các cơ quan về đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên cần lưu ý là các nội dung trong điều lệ không được trái với các quy định pháp luật hiện hành. Trong trường hợp có mẫu thuẫn nội dung điều lệ và quy định pháp luật thì sẽ áp dụng quy định pháp luật (trừ một số điều khoản mở trong luật).

NHẬN TƯ VẤN

Tin Liên Quan