logo-luatdainam-trang

Tỷ lệ biểu quyết trong công ty TNHH

Khác với cơ cấu tổ chức và cách thức thông qua ý kiến của công ty cổ phần, đối với công ty TNHH cơ quan quyền lực cao nhất của công ty là hội đồng thanh viên bao gồm các thành viên góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn họp khi có đủ ít nhất 65% (cụ thể theo điều lệ công ty) tham gia dự họp lần đầu, 50% thành viên (triệu tập lần 2 sau 15 ngày), không phụ thuộc (nếu triệu tập lần 3 sau 10 ngày)

ty-le-bieu-quyet-trong-cong-ty-tnhh-2

Tương tự công ty cổ phần công ty TNHH cũng có 2 nhưng khác là hai mức 65% và 75% quyết định. Tỷ lệ % tính theo số thành viên tham gia dự họp tán thành theo điều 59 Luật doanh nghiệp 2020 cụ thể như sau:

Điều 59. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên
2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết, quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:
a) Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;
b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.
3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định một tỷ lệ khác, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
a) Được các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
b) Được các thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành đối với nghị quyết, quyết định bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

5. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Mức biểu quyết là 65%
– Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty
– Quyết định phương hướng phát triển công ty;
– Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
– Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
– Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.
Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên tán thành

Mức biểu quyết là 75%
Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty

ty-le-bieu-quyet-trong-cong-ty-tnhh-3

Vậy, trường hợp này luật đang quy định tỷ lệ tối thiểu để biểu quyết thông qua nghị quyết hay việc quy định tỷ lệ (nếu điều lệ không quy định) là do doanh nghiệp tuỳ nghi lựa chọn? Hiện tại đang có 2 luồng quan điểm trái ngược nhau về tỷ lệ biểu quyết thông qua ý kiến của hội đồng thành viên như sau:
Quan điểm 1: Nếu điều lệ có quy định khác thì theo điểm a, b khoản 3 điều 59 quy định khác này phải trên 65 và 75% đối với 2 trường hợp đã nêu
Quan điểm 2: Nếu điều lệ công ty quy định khác thì việc quy định là do các thành viên quyết định, có thể là 10%, 20% mà không bắt buộc phải có mức tối thiểu.

Hiện tại, theo công văn trả lời số 5636/BKHĐT-ĐKKD ngày 12/08/2019 của bộ kế hoạch đầu tư trả lời như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 6538/VPCP-ĐMDN ngày 23/7/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của ông đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đề nghị hướng dẫn về tỳ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: Khoản 3 Điều 60 Luật Doanh nghiệp quy định:
Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường họp sau đây:
a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tồng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường họp quy định tại điểm b khoản này;
b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viển dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tồ chức lại, giải thể công ty
”.
Luật Doanh nghiệp không có quy định về tý lệ phần trăm biểu quyết tối thiếu mà Điều lệ công ty quy định để thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên.

Vấn đề này vẫn đang có khá nhiều tranh cãi, bạn đọc có thể có quan điểm riêng của mình. Tuy nhiên theo quan điểm của LUẬT ĐẠI NAM thì quan điểm số 2 là đúng. Vì tại mệnh đều của điều 59 luật doanh doanh nghiệp là điều kiện NẾU THÌ do vậy khi điều lệ công ty đã quy định khác thì không cần quan tâm vế sau. Ví dụ tại khoản 1 điều 144 về cuộc họp đại hội đồng cổ đông thì điều kiện tối thiểu quy định trước, điều kiện sau là quy định khác nên đây là mệnh đề VÀ.

NHẬN TƯ VẤN

Tin Liên Quan